جدوار سیاه (۲۵گرم)

119,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید جدوار سیاه

داروئی است هندی که به قسط شباهت دارد پادزهر سموم و گرم و خشک است. تریاق کلیه سموم از افعی تا آکونیت و غیره می ‏باشد و جانشین آن در پادزهرها سه برابر وزن آن زرنباد است (ابن سینا)

موجود

خواص قیمت خرید فروش جدوار سیاه
جدوار سیاه (۲۵گرم)

119,000 تومان