نعنا فلفلی (۵۰گرم)

18,900 تومان

خواص ، قیمت و خرید برگ نعنا فلفلی

به آن سوسنبر یا نمام می گویند. طبیعت آن گرم و خشک است. مدر (ادرار آور)، قاعده آور، خارج کننده کرم شکم، رفع کننده سنگ مثانه و سنگ کلیه، برای تهوع و استفراغ و پیچش روده مفید است. با سرکه و روغن گل برای سردرد به کار می رفته است و ضماد و خوردن آن برای زنبورگزیدگی مفید می باشد. برای ریه مضر است و جانشین آن مرزنجوش و بادروج و مصلح آن گشنیز و کتیرا می باشد.

موجود

قیمت خرید فروش نعنا فلفلی
نعنا فلفلی (۵۰گرم)

18,900 تومان