کپسول اثلق (۵۰عدد)

49,000 تومان

خواص ، قیمت و خرید حب اثلق

موارد مصرف: افزاینده میل جنسی در زنان و کم‌کننده میل جنسی در مردان؛ رافع افسردگی و بهبود حال زنان یائسه و گرگرفتگی یائسگی؛ نافع برای طحال.

اجزاء فراورده: اثلق، رازیانه، تخم هویج زردک

آثار دارو از دید طب سنتی: مفتح سده کبد و رحم، محلل ریاح و اخلاط غلیظ، ملطف، مدر بول و حیض، مبهی زنان

موجود

خواص قیمت و خرید کپسول اثلق
کپسول اثلق (۵۰عدد)

49,000 تومان